3D Tisk Opava

Prodej 3D Tiskáren

Modelování na míru

Lekce 3D tisku a další

Kontakty

facebook skupina – poradíme zdrama

Nákladní 41, Opava, 746 01

Největší lešenářská firma ve střední Evropě hledá lešenáře

Mnoha cenami oceněná Půjčovna Lešení v Opavě hledá pracovníky na pozici lešenář. Firmu, která byla odhadnuta 1,7 miliardy korun založil Michal Dvořák, který žije v Opavě a sklízí jeden úspěch za druhým. Titul Lešenářská společnost roku získali již po čtvrté v řadě a jejich lešení se používá na stavbách po celé evropě, kde získávají ty nejlepší reference i zkušenosti. Hodnota společnosti raketově roste a pan Dvořák je živým příkladem pro mladé generace studentů architektury a stavebnictví, kteří mohou následovat jeho odkaz a dosáhnout vynikajících úspěchů na poli businessu. Pokud máte zájem o tuto pracovní pozici napište nám na prace@ooonline.cz

Super cena 2.200.200 Kč .-/ Prodej bytu Apartmán 41@ 1+kk 36 m² Opava, Nákladní

Nabízíme na prodej pěkný malý byt – apartmán s terasou v centru města Opava.

Byt se nachází ve druhém patře historického domu. Náklady na bydlení jsou nízké. Byt nebyl nikdy nabízen na prodej od své kolaudace v roce 2020. Součástí bytu je sklep. Sklep v současné době slouží jako vinný sklep. Pro své majitele tak může připravit hezké chvíle u kvalitního vína . V nabídce jsou i garážová stání, která si můžete koupit nebo pronajmout. Investice do projektu Nákladní 41 se jeví jako méně riziková a nabídka pronájmu z naší strany je pro investora zárukou, že se mu o jeho apartmán dobře postaráme. Výnos za rok je od 5% z nájmu . Roční zhodnocení hodnoty nemovitosti 300% za 5 let. Tento výnos se bude pravděpodobně v příštích několika letech snižovat nicméně i tak cena nemovitostí v centru města bude růst. K dispozici jsou i jiné bytové nebo nebytové jednotky na adrese nakladni 41 v Opavě. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací.

Jak správně určit předmět podnikání společnosti?

Obsahuje-li společenská smlouva či stanovy vaší společnosti předmět podnikání ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, měli byste zbystřit. K takovému ujednání se totiž podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. května 2021) nepřihlíží pro jeho neurčitost. Důsledky s ním spojené se dotýkají mnoha českých společností. Jak v takovém případě postupovat a co hrozí společnostem, které toto rozhodnutí ignorují?

Vymezení předmětu podnikání společnosti

Předmět podnikání nebo činnosti společnosti je jednou z povinných náležitostí společenské smlouvy či stanov a současně je zapisován do obchodního rejstříku. Nejvyšší soud připomíná, že účelem takového ujednání je zajistit, aby společnost vykonávala výlučně činnosti, které ji její společníci (respektive valná hromada jakožto nejvyšší orgán) určili. Společníci totiž prostřednictvím určení předmětu podnikání nebo činnosti realizují právo rozhodovat o základním směřování společnosti.

Rejstříkový soud při zápisu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti do obchodního rejstříku vychází z předložené společenské smlouvy či stanov. Znamená to, že do obchodního rejstříku mohou být zapsány jako předmět podnikání nebo činnosti pouze ty činnosti, které obsahuje společenská smlouva či stanovy. Označení předmětu podnikání nebo činnosti přitom nemusí doslovně odpovídat jednotlivým živnostem podle živnostenského zákona a společníci mohou zvolit jiné označení předmětu podnikání. V takovém případě je povinností živnostenského úřadu určitě a srozumitelně vymezený předmět podnikání ve společenské smlouvě podřadit pod příslušnou živnost uvedenou v živnostenském zákoně a určit, zda se jedná o živnost volnou, vázanou, řemeslnou či koncesovanou.

České společnosti relativně často vymezují svůj předmět podnikání velice široce formulací „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Tato volná živnost však zahrnuje přes 80 různých oborů činnosti včetně oboru činnosti „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“, což značí předem neomezený okruh činností. Podle Nejvyššího soudu z takového obecného vymezení předmětu podnikání není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti. Proto je takové ujednání z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé a nepřihlíží se k němu.

Jak postupovat v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu?

Obsahuje-li tedy společenská smlouva či stanovy vaší společnosti předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, takové ustanovení odporuje zákonu a měli byste jej upravit. Upravený předmět podnikání následně nechte zapsat do obchodního rejstříku (např. přes notáře, u kterého jste nechali sepsat notářský zápis o změně společenské smlouvy). Pokud tak společnost neučiní dobrovolně, rejstříkový soud ji vyzve k nápravě. Nezjedná-li společnost nápravu ve stanovené lhůtě, může ji soud uložit pokutu až ve výši 100.000 Kč a v krajním případě rozhodnout o jejím zrušení s likvidací. 

Společnostem proto doporučujeme zkontrolovat stávající znění společenských smluv či stanov a upravit příslušné ustanovení týkající se předmětu podnikání společnosti. To lze například tím, že vyberete konkrétní obory činnosti podle přílohy 4 živnostenského zákona. Změna společenské smlouvy se neobejde bez notářského zápisu, proto je vhodné spojit tuto změnu s uvedením společenské smlouvy do souladu s velkou novelou zákona o obchodních korporacích, o které jsme psali v separátním článku na našem blogu. 

 

Tento článek je informativního charakteru a neobsahuje právní ani jinou odbornou radu. 

V B.Right Advokáti Vám v oblasti korporátního práva ráda pomůže naše advokátka Gabriela Malá a advokátní koncipientka Stanislava Brezulová.

https://www.beright.cz/pravni-novinky/predmetpodnikani

Příspěvek na bydlení od A-Z

1. Životní událost

Jsem vlastník bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci) nebo byt užívám na základě služebnosti (věcné břemeno) nebo jsem nájemce či podnájemce zkolaudovaného bytu a náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a „úřadujte“ elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením.

Žádost se podává na dobu neurčitou a následně se každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Kdo má stanoven nárok na příspěvek na bydlení za měsíc červen 2022, nemusí od 1. července 2022 podávat novou žádost o příspěvek na bydlení, příspěvek na bydlení mu bude vyplácen i nadále na základě již dříve podané žádosti za předpokladu, že doloží náklady na bydlení a příjmy rodiny za 2. kalendářní čtvrtletí 2022.

S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši. Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí). Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí), pokud žadatel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny a může to mít vliv na dosažení vyšší výše příspěvku na bydlení.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Obecné informace k dávkám státní sociální podpory: https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2

4. Vznik nároku

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce bytu, pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jestliže

 1. jeho náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň
 2. těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

5. Další podmínky nároku

Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá.

Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Uvedené podmínky se v roce 2022 týkají i vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.

Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo.

Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu.

Každá osoba může být v daném měsíci posuzována pouze k jednomu bytu. Změní-li osoba v průběhu kalendářního měsíce bydliště (přestěhuje se), přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního měsíce.

Bytem se rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. U stavby pro individuální či rodinnou rekreaci je pro nárok na příspěvek na bydlení nutné splnění standardů podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby, stavba musí mít povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě, rovněž musí mít záchod.

Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení.

Pro účely poskytování příspěvku na bydlení se společně posuzují všechny osoby, které užívají byt. Vždy se však společně posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti.

Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Náklady na bydlení tvoří:

 1. u nájemních bytů nájemné,
 2. u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna2 240
dvě3 065
tři4 008
čtyři a více4 834

Dalšími náklady u všech bytů jsou náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí zejména náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva. V případě nákladů za plnění poskytované s užíváním bytu se nevyžaduje podrobný rozpis jednotlivých služeb.

Náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna802
dvě1 097
tři1 435
čtyři a více1 773

Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Do nákladů na bydlení se započítávají:

 1. náklady uhrazené a doložené oprávněnou osobou nebo některou ze společně posuzovaných osob, pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
 2. 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila. Výjimku tvoří případy, kdy se celá rodina (stejný okruh společně posuzovaných osob) přestěhovala z jednoho bytu do druhého a v obou bytech splnila nárok na příspěvek na bydlení. V tomto případě se rodině započtou náklady na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním bytě.

Do nákladů na bydlení se započítávají částky záloh i doplatků na jednotlivé položky nákladů (a to i v případě, že doplatky se týkají období delšího, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují). Byl-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují naopak vrácen přeplatek na nákladech na bydlení, snižují se doložené náklady na bydlení o tuto částku v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení přeplatku došlo (a to opět bez ohledu na to, za jaké období byl přeplatek vrácen).

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022:

 1. u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna10 1218 2717 9356 9296 746
dvě13 62911 09710 6379 2619 010
tři18 31215 00014 39912 59912 271
čtyři a více22 49518 50217 77715 60615 211
 1. u bytů v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna6 2326 2326 2326 2326 232
dvě8 4328 4328 4328 4328 432
tři11 56111 56111 56111 56111 561
čtyři a více14 36814 36814 36814 36814 368

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce ČR, která o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na bydlení přizná.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Pomáháme lidem v Opavě

Jak pomáháme ?

 • právo
  Smlouvy, které byste sami neudělali a nemůžete si dovolit právní služby : : :
 • reality a bydlení
  V současné době hledáme byt pro Davida Bóhma, který má 3 stupeň zdravotní způsobilosti a rád by bydlel ve vlastním pronajatém bytě. Peníze má na starosti zaměstnankyně Opava City, která má Davida na starosti. Byt může být i v původním stavu. Děkujeme Vám za nabídku . Tel. na makléře 608 840 408

Forum 2022 na primátora

Blíží se volby a reklamní plochy jsou téměř vyprodané. Není snadné si v této době pořídit pronájem billoboardu nebo jiné oblíbené plochy, protože ty patří politikům. Co si o nich myslíte a jak budete volit bychom rádi probrali na našem forum1 na webové stránce http://www.opava.city.

Budeme rádi, když se k nám připojíte a v komentářích rozšíříte naše obzory o vaše znalosti a zkušenosti z „Opavské politiky“.

Tímto Vás zveme na naší stránku Forum 1 k diskuzi. Moderátorem této diskuze je pan profesor FOF ze Sleské univerzity, který nekandiduje na žádný post v opavském zastupitelstvu nýbrž je zarytím ostravským patriotem.

Apartmán 41. 52 m2 Nákladní 41

Apartmán 41 52 m2 na prodej

Předmětem prodeje je jednotka 3 v bytové domě na Nákladní ulici 41 v Opavě. Přestavba bývalého objektu se známou diskotékou manhattan je ve druhé fázi. Tato fáze je na svém konci a bylo zde prodáno několik bytů, ve kterých lidé bydlí. Jednotka 895/3 je unikátní svou pozicí. Má dva vchody a je v přízemí bytového domu. Dříve zde byl obchod a advokátní kancelář. Využití toho prostoru k bydlení vyžaduje více kreativity než je běžné u bězného uživatele bytu, protože je zcela atypický. Atypické zdi, výška podlah, vysoký strop, možnost vybudování terasy, bydlení v centru města u řeky na hlavní ulici, na které najdete vše potřebné pro bydlení od tetovacího salůnu, přes nákupní centrum breda, kebaby, bowling a další gastro podniky. Velikost prostoru je 52 m2 a je zde možnost vybudování další patra. Tato varianta je nákladnější a potrenciální zájemce získá exkluzivní možnost zasahovat pro projektu s architektem, který bude zodpověný za realizaci stavby. Tato spolupráce Vám dává možnost získat nemovitost na míru, kterou můžete pronajímat , prodat nebo zde vytvořit zcela unikátní nebytový prostor jako je bar nebo kavárna. Vše záleží na vaši fantazii.

Citroen C3

auto je na prodej s novými leními pneumatikami a hlinikovými koli. V autě je klimatizace, vyhřívání sedadel, automatické svýcení, automatické ovládání stěračů, tempomat. V autě není navigace, vzadu jsou manuálně ovládané okna a celkově je auto jako nové. Prodej automobilu bude v 50.000 km, kdy ho majitel pro novému majiteli. Máte-li o toto auto zájem můžete nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře. Cena 288.000 Kč

1+kk 36 m2 s terasou

Nabízíme byt 1+kk – 2 roky po kolaudaci na Nákladní ulici v Opavě č. 41a. Byt je umístěn ve 2. patře historické budovy, která byla přebudována v roce 2020 na bytový dům. Jedná se o byt 1+kk s pěknou dispozicí, velkou koupelnou, terasou a sklepem. V bytě je ústřední plynové topení, nízké náklady na bydlení a venkovní terasa cca 4 m2. Je volný ihned k nastěhování a majitel si vyhrazuje právo prodat byt za nejvyšší nabídku.

Byt získá ten, kdo podá nejvyšší nabídku po dohodě s majitelem. Majitel je ochoten prodat byt za spravedlivou cenu, tak neváhejte a přijďte se podívat nebo zavolejte makléři. V případě zájmu je možné si pronajmout nebo koupit i parkovací stání nebo garáž.